Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Rooibos Skincare voor consumenten

Op al onze artikelen en overeenkomsten zijn onderstaande verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door uw bestelling bij Rooibos Skincare geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Prijzen:

Alle verkoopprijzen zijn inclusief 21 % BTW. (prijs)wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Levering:

Na ontvangst van uw bestelling en betaling word het pakket binnen 48 uur verzonden indien producten voorradig zijn. Bestellingen worden in perfecte staat verstuurd. U dient gelijk bij ontvangst uw producten te controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het product tijdens transport en levering. Het kan voorkomen dat de levering tijdens het transport beschadigd. Transportschade dient direct gemeld te worden aan als eerste de pakketbezorger, deze is aansprakelijk. Dan graag een melding aan Rooibos Skincare.

 

Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.

 

Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, zijn wij gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de klant in rekening te brengen.

 

Bestelling opgeven:

Bestellen kan via de webshop.

Bestelling vanuit het buitenland:

Hiervoor gelden dezelfde leveranciersvoorwaarden als leveringen binnen Nederland. Uitzondering: verzendkosten kunnen afwijken en aan u doorberekend worden. U wordt hierover door ons op de hoogte gesteld.

 

Overmacht:

Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van de leverancier Rooibos Skincare onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst al te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderd.

 

Opschorting en ontbinding:

In geval van verhindering van de uitvoering van een overeenkomst tengevolge van overmacht, is Rooibos Skincare gerechtigd terstond hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij als leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Betalingsmethoden:

- Overschrijving op ons rekeningnummer, NL38 ABNA 0596 7920 85, t.n.v. A Bakker, ABN AMRO

Eigendom:

De goederen blijven eigendom van Rooibos Skincare tot goederen betaald zijn.

 

Retourneren:

Retourneren moet binnen 7 dagen na ontvangst. Uitsluitend en alleen ongeopende en in goede en complete staat verkerende producten en verpakkingen mogen worden geretourneerd. Producten die al in gebruik zijn geweest of geopende verpakkingen kunnen niet worden teruggenomen.

Het terugsturen van producten is voor eigen rekening.

 

Klachten:

U kunt uw klacht kenbaar maken aan Rooibos Skincare, emailadres: info@rooibosskincare.nl

Aanbiedingen:

Voor aanbiedingen geldt een uiterste datum. Deze wordt vermeld ten tijde van de lopende actie.

 

Afbeeldingen en foto's:

Afbeeldingen en foto's zoals die in productfolders, werkboeken, gebruiksaanwijzingen en op de website staan afgebeeld kunnen afwijken. Dit komt o.a. door vernieuwingen aan verpakkingen en etiketten.

 

Uitgave:

Niets van Rooibos Skincare uitgaven mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegeven bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder vooraf schriftelijke toestemming van Rooibos Skincare.

 

Slotbepalingen:

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Rooibos Skincare.

 

(c) 2018 www.rooibosskincare.nl

 

Contact Us

+31 (0)6 50604015
info@rooibosskincare.nl
Hardenberg

africanextracts

Facebook